Unustasid parooli?     
Sisseloginud kasutajatele märgistatakse automaatselt teksti piirkonnad, mis on muutunud alates viimasest lugemisest. Lisandunud osa on roheline, eemaldatud osa punane.
Lisaks märgistatakse sisseloginud kasutajatele menüüs täiendavate värvide abil artiklid, mis on kasutajal loetud (hall), ning artiklid, mis on peale lugemist täienenud (roheline).

   

     

Pealkiri :
Id (lühend aadressiribale) :
Autor ja viimase muudatuse autor :
Loomise aeg ja viimane muudatus :
Teksti pikkus :
Luba ligipääs ainult kasutajanimedele (eralda komadega). Autoril on alati ligipääs. :
Kuidas tulla toime võlglastega - koolituse konspekt
 
PS. Mina ei vastuta selle eest, mida sa käesoleval lehel loetud teadmistega peale hakkad või ei hakka. Tekstis võib esineda vigu ja puudujääke, tegu on konspektiga. See teave on siin üleval lootuses, et sellest on kellegile kasu kui esimese lõngajupina, mille järgi oma tülikaid võlglasi rajale tagasi kutsuma hakata. Ning mõnes punktis kirjeldatust on kasu ka selles osas, et kui keegi peaks sulle alusetult peale lendama, siis mida tasuks ja kohati lausa tuleks teha.
Tea oma õigusi!
 


VÕLASUHTED

- tee eksplitsiitsed vahekokkuvõtted kokkulepete kohta ka jooksvas asjakorralduses, k.a implitsiitsed kokkulepped
- allkirjastada tuleks iga lepingu lehekülg
- taganemine - seni täidetud osa nullitakse
- üles ütlemine - loobutakse ainult edasistest kohustustest ja õigustest
- seadusest tulenev viivis - 8% aastas
- kujundusõigus: kirjaliku avaldusega, mis teisele poolele kätte toimetatakse (sobib ka email).
- Tähitud kirjale võib teine pool mitte järgi minna - ? Kui tuleb tagasi, siis kirja mitte avada. E-mail on parem, kuna teine pool ei saa väita, et sai tegelikult tühja kirja
- kui saad tühja kirja, tuleks kohe vastata (näiteks e-mailiga) et mis toimub. Vastasel korral jääb mulje nagu oleks kõik ok olnud ja seda võidakse kasutada sinu vastu
- saata CC teistele neutraalsetele isikutele või sama firma töötajatele
- võlgnevuse teistele teada andmine ei ole konf info levitamine
- läbirääkimisi lindistada
- enda telefonivestlust võib lindistada, kuna selle sisu ei saa olla endale salajane? aga on olnud vastupidiseid juhtumeid
- vaadata allkirjastamisel, kas allkirja andjal on esindusõigus
- endastmõistetavuse väidet võrreldakse tavapraktikaga
- vääramatu jõud pole vääramatu jõud kui seda on võimalik ette näha
- leppetrahvi ja kahju hüvitamist ei saa korraga nõuda, kui leppetrahv juba katab kahju 
- viivis on rahalise kohustuse viivitamise puhul, leppetrahv - mitterahalise. Vale termini puhul vaadatakse, mida tegelikult silmas peeti, ei närita tähte
- täitmisnõude esitamisel tuleb võlgnikku sellest teavitada mõistliku aja jooksul peale puudusest teadlikuks saamist (VÕS 108 lg 3)
- müügilepingute puhul on täitmisnõude täiendavaks eelduseks ka puudusest õigeaegne teavitamine (VÕS 220)
- täitmisnõue on välistatud, kui kohustuse täitmine on võimatu (sh loomekriis, muud isiklikku laadi põhjused); või põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulutusi (nt asja parandamise kulud ületavad mitmekordselt selle omandamise kulutusi, VÕS 222 lg 1)
- täitmisnõude võimatus ei lõpeta kohustust
- asendamist saab nõuda, kui tegu on olulise lepingurikkumisega
- kui müüja keeldub asendamisest või parandamisest, siis võib ostja asja ise parandada või lasta parandada ja nõuda müüjalt parandamiseks tehtud kulutuste hüvitamist
- kahju tõendamine on keeruline
- leppetrahvi puhul saab seda kergemini sisse nõuda sõltumata kahju suurusest
- kahju hüvitamisse võib minna ka tulevikus kantavate kulutuste hüvitamine
- hinna alandamine ei välista saamata jäänud tulu ning muud kahju, mis tekkis asja mittevastavuse tõttu
- alandatud hind = tegeliku väärtuse % tellitud asja väärtusest * hind
- hind ei ole alandatud enne kui teine pool sellest teada saab (VÕS 112 lg 2) - ?
- kohtul on õigus vähendada ebaproportsionaalselt suurt leppetrahvi
- kui tellija alandab hinda omal algatusel (ühepoolselt), siis on tarnijal kohustus tõendada, et saadi mida telliti või et asja väärtus oligi selline
- masu ei põhjenda hinna alandamise nõuet
- puudusest tuleb enne teatada ja alles hiljem saab rääkida hinna alandamisest
- kui arve on juba esitatud, tuleks nõuda kreeditarvet
- kui töö on osade kaupa ning kohe ei esitata pretensioone (näiteks hilinemise kohta), siis takkajärgi kõige lõpus need enam ei loe
- arve on maksuametnike rõõmuks (maksuteema), kohustused on lepingu põhised (võlateema)
- taganeda saab ainult olulise lepingurikkumise korral
- lepingus tasuks kokku leppida mis on oluline lepingurikkumine
- müügilepingu puhul peab tarbija lepingutingimustele mittevastavusest teatama 2 kuu jooksul alates mittevastavusest teadasaamisest (tavatarbija puhul).
- majanduskutsetegevuses tegutseja peab ikkagi kohe üle vaatama või laskma üle vaadata
- hea kui see ajavahe on lepingus sätestatud
- VÕS 220 lg 3 järgi tuleb mittevastavust kirjeldada piisavalt täpseltKOHTUSSEMINEK

- maksekäsu kiirmenetlus pidada hea asi olema
- võlausaldaja ei saa nõuda saneerimist
- nõuet võib loovutada sõltumata võlgniku nõusolekust
- inkasso annab 10-30% (kuni 40%). Küsida mitmest kohast
- mõni maksab kohe, tavaliselt alles peale ise kättesaamist. Väiksemad võivad kohe maksta, aga siis väiksem %
- nõuet võib loovutada ka muude äriühingute vahel
- kui sulle keegi esitab loovutatud nõude, tuleb küsida nõude loovutamise tõendit
- www.just.ee/maksek2sumenetlus (kuni 100k kr, koos viivise, ja muude kõrvalnõuetega, ntx menetluskulud) - maksekäsu kiirmenetlus
- juhatuse liikme vastu saab minna hagimenetluses, kiirmenetluses ei saa
- kiirmenetluses tõendid ei ole olulised, õigusabikulusid ei hüvitata
- hagimenetlus võtab aasta-poolteist
- kiirmenetlus läheb üle kohtumenetluseks kui võlgnik esitab vastuväite
- kiirmenetlus toimub u poolteist kuud
- kiirmenetluse taotlus täidetakse internetis
- täitur tegeleb vara arestimisega jne
- õiguskulusid makstakse tagasi kuni 40k, 100k nõude korral, suurema nõude korral rohkem
- riigilõiv makstakse välja võlgnikult, kui võidad kiirmenetluse. Seda ei pea ise eraldi nõudma
- riiglõiv on 3% põhinõudelt, aga mitte alla 750 krooni ja mitte üle 20 000 krooni
- hagi: mitte alla 1000 krooni ja mitte üle 1'500'000 krooni
- mõnedes tsiviilhagides tuleb kohtukulud kummalgi poolel ise kanda
- 30 päeva jooksul hagisse minnes ei pea maksma uuesti juba tasutud riigilõivu osa.
- inkassole võib asja edasi anda iga kell ka kohtuasja käigus olles
- kirjalikku menetlust saab teha siis kui mõlemad pooled on nõus
- tuleks kirja panna et tahad suulises menetluses käsitleda, muidu kohus teeb kirjaliku
- kohtusse minnes peaks kohe juhatuse liikme vastu minema (mitte firma)
- peab väga täpselt tõendama, milles on juhatuse liikme süü, millal, mis summad, millal tegi jne
- tõendeid, ekspertiisi saab nõuda kohtu kaudu
- kui juhatuse liikmel on käendusleping, siis ta vastutab käendajana mitte juhatuse liikmena
- juhatuse liikme vastutus kehtib 5 aastat teost, mis kahju tekitas
- pankrotimenetluse riigilõiv on väiksem kui hagimenetluses: võlausaldajal 6000, võlgnikul endal 150 krooni krooni + ajutise halduri kulude ettemaks (suht kindlasti nõuab, aga summa 20-30k)
- kui saneerimine on välja kuulutatud, seni hagi ei saa esitada
- pankrotihalduri põhihuvi on see, palju ta ise sellelt teenida saab
 
 
=============
 
 
Lugemiseks

* http://www.raamatuklubi.aripaev.ee/Book.aspx?ID=44c1accc-71e4-40e0-a0a0-5eb9493cdca9 - Vaidluste lahendamine - Erki Kergandberg, Piret Blankin, Margo Lemetti; Risto Vahimets, Kuldar-Jaan Torokoff, Elmer Muna, Mihkel Kolk ja Jaana Penne
* http://www.raamatuklubi.aripaev.ee/Book.aspx?ID=d210a81a-7440-4817-b3d8-d6c8040d4551 - Valetamismärgid - Kuidas tunda ära valetamist? Talis Bachmann


 
 
 
 

kommentaarium spämmi tõttu ajutiselt välja lülitatud

Teised tekstid samas jaotuses:  ||  Sisuhalduse arendus  ||  BlackBox  ||    Saada kiri